Chuyện của chị Hằng (Ms Hang's story)

 

Chuyện của anh Nam (Mr Nam's story)

Chuyện của anh Hận (Mr Han's story)

 

Chuyện của cô Tiếp (Ms Tiep's story)

Chuyện của chú Phước (Mr Phuoc's story)

 

 

Chuyện của cô Xứ (Ms Xu's story)

Chuyện của anh Tiến (Mr Tien's story)

 

Chuyện của anh Bình (Mr Bình's story)

Chuyện của chị Lan (Ms Lan's story)

Chuyện của anh Liêm  (Mr Liêm's story)