Chuyện của anh Liêm  (Mr Liêm's story)

Chuyện của chú Đen  (Mr Đen's story)

Chuyện của chị Liên  (Ms Liên's story)

Chuyện của anh Lộc (Mr Loc's story)

Chuyện của anh Tâm  (Mr Tâm's story)